top of page

Återfallsprevention

Återfallsprevention, ÅP, är en behandlingsform för att hjälpa personer att undvika återfall efter en inledd beteendeförändring.

 

Återfallsprevention är en beprövad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden används vid flera olika problembeteenden som beroende av alkohol, droger, spel och andra beteendeberoenden.

I återfallspreventiv behandling får personen lära sig ett antal verktyg för att kunna hantera sitt problembeteende.

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med människor i behov av nya strategier för att inte falla tillbaka i destruktiva beteenden. ​

Calm%2520Woman_edited_edited.jpg

Boka en kurs, föreläsning eller workshop

Nedan kan du boka en grundkurs och en fördjupningskurs i återfallsprevention. Du kan även boka en uppdragsutbildning där vi tillsammans kommer överens om ett passande upplägg och omfång utifrån just era aktuella behov. Liria Ortiz erbjuder kurser och fördjupningar i Återfallsprevention vid NPF, Neuropsykiatriska diagnoser och samsjuklighet.

Grundkurs i återfallsprevention

Kursens mål är att du ska kunna använda dig av återfallsprevention som individuell - eller gruppbehandling.


Upplägg

Omfattning: Grundkursen genomförs under fyra dagar: två plus två kursdagar med en mellanliggande period om en till tre veckor för tillämpningsuppgifter och litteraturstudier.

Kursen kan ges på plats i era lokaler eller via Zoom.​

I kursen tränas deltagarna att utföra återfallsprevention med utgångspunkt från boken ”Återfallsprevention utifrån KBT och MI: vid problem med alkohol och narkotika” av Liria Ortiz och Peter Wirbing, baserad på kognitiv beteendeterapi och Motiverande samtal. 

Som pedagogisk modell används så kallad ”kurs i kursen”, det vill säga kursdeltagarna deltar, observerar och övar ÅP, samtidigt som man reflekterar på metanivå om hur metoden kan användas för deltagarnas egen målgrupp.

Dag 1 och 2

 

ÅP vid NPF, Neuropsykiatriska funktionsvariationer och samsjuklighet. Session 1 till 6 presenteras och demonstreras. Undervisning och kort filmvisning om hjärnans belöningssystem och PAA- Post Akut Abstinens. Samt social inlärningsteori och funktionell analys.

Dag 3 och 4

 

De andra sessionerna presenteras och demonstreras. Teoretiska moment ingår om pedagogik och rollspelsmetodik.

Kursen avslutas med att deltagarna gör en plan om hur man kan tillämpa ÅP på sin egen arbetsplats, i grupper eller individuellt. Kursen avslutas med utdelning av kursintyg och en utvärdering av kursen.

Kurslitteratur som införskaffas av kursdeltagare själva till kursstarten: Återfallsprevention utifrån KBT och MI: vid problem med alkohol och narkotika av Liria Ortiz och Peter Wirbing

 

Boken hittar du på Bokus och Adlibris.

Omslag ÅP.jpg

Fördjupningskurs och booster-dagar i återfallsprevention

Kursens mål är att kursdeltagarna ska fördjupa sina teoretiska kunskaper i återfallsprevention och samtidigt få inspiration och idéer hämtade från egna och andras tillämpningar av återfallsprevention.

 

Kursledaren presenterar och fördjupar olika teoretiska delar efter kursdeltagarnas önskemål. Kursdeltagarna arbetar i grupper med att presentera olika sessioner och övningar med utgångspunkt från sin egen målgrupp. Syftet är att fördjupa och skaffa sig nya kunskaper och utbyta erfarenheter med de andra deltagarna.

  

Kurslitteratur: Olika artiklar efter kursdeltagarnas önskemål.

Uppdragsutbildning i återfallsprevention

Upplägg och omfång efter önskemål. Anpassas efter era specifika behov.

bottom of page